گزارش تصویری - کودکان کار محروم از تحصیل

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / کودکان کار محروم از تحصیل

گزارش تصویری / کودکان کار محروم از تحصیل

گزارش تصویری / کودکان کار محروم از تحصیل

 

گزارش تصویری - کودکان کار محروم از تحصیل - تصویر 2

 

گزارش تصویری - کودکان کار محروم از تحصیل - تصویر 3

 

گزارش تصویری - کودکان کار محروم از تحصیل - تصویر 4

 

گزارش تصویری - کودکان کار محروم از تحصیل - تصویر 5

 

گزارش تصویری - کودکان کار محروم از تحصیل - تصویر 6

 

گزارش تصویری - کودکان کار محروم از تحصیل - تصویر 7

 

گزارش تصویری - کودکان کار محروم از تحصیل - تصویر 8

 

گزارش تصویری - کودکان کار محروم از تحصیل - تصویر 9

 

گزارش تصویری - کودکان کار محروم از تحصیل - تصویر 10

 

گزارش تصویری - کودکان کار محروم از تحصیل - تصویر 11

 

گزارش تصویری - کودکان کار محروم از تحصیل - تصویر 12

 

گزارش تصویری - کودکان کار محروم از تحصیل - تصویر 13

 

گزارش تصویری - کودکان کار محروم از تحصیل - تصویر 14

 

گزارش تصویری - کودکان کار محروم از تحصیل - تصویر 15

 

عکس: محسن رضایی

/111/


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه