گزارش تصویری - کنفرانس خبری قهرمان مچ اندازی جهان

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / کنفرانس خبری قهرمان مچ اندازی جهان

گزارش تصویری / کنفرانس خبری قهرمان مچ اندازی جهان

مهدی عبدالوند قهرمان چند دوره مسابقات مچ اندازی کشور و جهان در کنفرانس خبری که در سالن اجتماعات نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان برگزار شد، افزود: مسابقات قهرمانی مچ اندازی جهان از هفتم مهرماه در بلغارستان برگزار می شود.و فدراسیون جهانی این رشته از من و هفت قهرمان دیگر جهان برای شرکت در این مسابقات دعوت کرده است.

 

 

گزارش تصویری / کنفرانس خبری قهرمان مچ اندازی جهان / مهدی عبدالوند قهرمان چند دوره مسابقات مچ اندازی کشور و جهان در کنفرانس خبری که در سالن ��جتماعات نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان برگزار شد، افزود: مسابقات قهرمانی مچ اندازی جهان از هفتم مهرماه در بلغارستان برگزار می شود.و فدراسیون جهانی این رشته از من و هفت قهرمان دیگر جهان برای شرکت در این مسابقات دعوت کرده است.

 

گزارش تصویری / کنفرانس خبری قهرمان مچ اندازی جهان / مهدی عبدالوند قهرمان چند دوره مسابقات مچ اندازی کشور و جهان در کنفرانس خبری که در سالن اجتماعات نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان برگزار شد، افزود: مسابقات قهرمانی مچ اندازی جهان از هفتم مهرماه در بلغارستان برگزار می شود.و فدراسیون جهانی این رشته از من و هفت قهرمان دیگر جهان برای شرکت در این مسابقات دعوت کرده است.

 

گزارش تصویری / کنفرانس خبری قهرمان مچ اندازی جهان / مهدی عبدالوند قهرمان چند دوره مسابقات مچ اندازی کشور و جهان در کنفرانس خبری که در سالن اجتماعات نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان برگزار شد، افزود: مسابقات قهرمانی مچ اندازی جهان از هفتم مهرماه در بلغارستان برگزار می شود.و فدراسیون جهانی این رشته از من و هفت قهرمان دیگر جهان برای شرکت در این مسابقات دعوت کرده است.

 

گزارش تصویری / کنفرانس خبری قهرمان مچ اندازی جهان / مهدی عبدالوند قهرمان چند دوره مسابقات مچ اندازی کشور و جهان در کنفرانس خبری که در سالن اجتماعات نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان برگزار شد، افزود: مسابقات قهرمانی مچ اندازی جهان از هفتم مهرماه در بلغارستان برگزار می شود.و فدراسیون جهانی این رشته از من و هفت قهرمان دیگر جهان برای شرکت در این مسابقات دعوت کرده است.

 

گزارش تصویری / کنفرانس خبری قهرمان مچ اندازی جهان / مهدی عبدالوند قهرمان چند دوره مسابقات مچ اندازی کشور و جهان در کنفرانس خبری که در سالن اجتماعات نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان برگزار شد، افزود: مسابقات قهرمانی مچ اندازی جهان از هفتم مهرماه در بلغارستان برگزار می شود.و فدراسیون جهانی این رشته از من و هفت قهرمان دیگر جهان برای شرکت در این مسابقات دعوت کرده است.

 

گزارش تصویری / کنفرانس خبری قهرمان مچ اندازی جهان / مهدی عبدالوند قهرمان چند دوره مسابقات مچ اندازی کشور و جهان در کنفرانس خبری که در سالن اجتماعات نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان برگزار شد، افزود: مسابقات قهرمانی مچ اندازی جهان از هفتم مهرماه در بلغارستان برگزار می شود.و فدراسیون جهانی این رشته از من و هفت قهرمان دیگر جهان برای شرکت در این مسابقات دعوت کرده است.

 

گزارش تصویری / کنفرانس خبری قهرمان مچ اندازی جهان / مهدی عبدالوند قهرمان چند دوره مسابقات مچ اندازی کشور و جهان در کنفرانس خبری که در سالن اجتماعات نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان برگزار شد، افزود: مسابقات قهرمانی مچ اندازی جهان از هفتم مهرماه در بلغارستان برگزار می شود.و فدراسیون جهانی این رشته از من و هفت قهرمان دیگر جهان برای شرکت در این مسابقات دعوت کرده است.

 

گزارش تصویری / کنفرانس خبری قهرمان مچ اندازی جهان / مهدی عبدالوند قهرمان چند دوره مسابقات مچ اندازی کشور و جهان در کنفرانس خبری که در سالن اجتماعات نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان برگزار شد، افزود: مسابقات قهرمانی مچ اندازی جهان از هفتم مهرماه در بلغارستان برگزار می شود.و فدراسیون جهانی این رشته از من و هفت قهرمان دیگر جهان برای شرکت در این مسابقات دعوت کرده است.

 

گزارش تصویری / کنفرانس خبری قهرمان مچ اندازی جهان / مهدی عبدالوند قهرمان چند دوره مسابقات مچ اندازی کشور و جهان در کنفرانس خبری که در سالن اجتماعات نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان برگزار شد، افزود: مسابقات قهرمانی مچ اندازی جهان از هفتم مهرماه در بلغارستان برگزار می شود.و فدراسیون جهانی این رشته از من و هفت قهرمان دیگر جهان برای شرکت در این مسابقات دعوت کرده است.

 

گزارش تصویری / کنفرانس خبری قهرمان مچ اندازی جهان / مهدی عبدالوند قهرمان چند دوره مسابقات مچ اندازی کشور و جهان در کنفرانس خبری که در سالن اجتماعات نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان برگزار شد، افزود: مسابقات قهرمانی مچ اندازی جهان از هفتم مهرماه در بلغارستان برگزار می شود.و فدراسیون جهانی این رشته از من و هفت قهرمان دیگر جهان برای شرکت در این مسابقات دعوت کرده است.

 

 

عکاس افتخاری : مهدی کریمی سودرجانی
/2759/


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه