گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری/ زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان

گزارش تصویری/ زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان

 

زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 2

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 3

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 4

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 5

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 6

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 7

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 8

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 9

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 10

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 11

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 12

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 13

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 14

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 15

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 16

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 17

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 18

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 19

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 20

 

گزارش تصویری - زاینده رود میزبان پرندگان مهاجر - اصفهان - تصویر 21

 

 

عکاس: علی خدایی
/111/

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه