گزارش تصویری - تصاویری از رهبر انقلاب در بازگشایی مدارس در اول مهر

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / تصاویری از رهبر انقلاب در بازگشایی مدارس در اول مهر

گزارش تصویری / تصاویری از رهبر انقلاب در بازگشایی مدارس در اول مهر

تصاویری که پیش روی دارید، یاد آور خاطره به صدا درآمدن زنگ دو دبستان دخترانه و پسرانه توسط امام خامنه ای در جنوب تهران است که در اول مهرماه 1365 انجام گرفته است.

 

 

گزارش تصویری / تصاویری از رهبر انقلاب در بازگشایی مدارس در اول مهر / تصاویری که پیش روی دارید، یاد آور خاطره به صدا درآمدن ��نگ دو دبستان دخترانه و پسرانه توسط امام خامنه ای در جنوب تهران است که در اول مهرماه 1365 انجام گرفته است.

 

گزارش تصویری / تصاویری از رهبر انقلاب در بازگشایی مدارس در اول مهر / تصاویری که پیش روی دارید، یاد آور خاطره به صدا درآمدن زنگ دو دبستان دخترانه و پسرانه توسط امام خامنه ای در جنوب تهران است که در اول مهرماه 1365 انجام گرفته است.

 

گزارش تصویری / تصاویری از رهبر انقلاب در بازگشایی مدارس در اول مهر / تصاویری که پیش روی دارید، یاد آور خاطره به صدا درآمدن زنگ دو دبستان دخترانه و پسرانه توسط امام خامنه ای در جنوب تهران است که در اول مهرماه 1365 انجام گرفته است.

 

گزارش تصویری / تصاویری از رهبر انقلاب در بازگشایی مدارس در اول مهر / تصاویری که پیش روی دارید، یاد آور خاطره به صدا درآمدن زنگ دو دبستان دخترانه و پسرانه توسط امام خامنه ای در جنوب تهران است که در اول مهرماه 1365 انجام گرفته است.

 

گزارش تصویری / تصاویری از رهبر انقلاب در بازگشایی مدارس در اول مهر / تصاویری که پیش روی دارید، یاد آور خاطره به صدا درآمدن زنگ دو دبستان دخترانه و پسرانه توسط امام خامنه ای در جنوب تهران است که در اول مهرماه 1365 انجام گرفته است.

 

گزارش تصویری / تصاویری از رهبر انقلاب در بازگشایی مدارس در اول مهر / تصاویری که پیش روی دارید، یاد آور خاطره به صدا درآمدن زنگ دو دبستان دخترانه و پسرانه توسط امام خامنه ای در جنوب تهران است که در اول مهرماه 1365 انجام گرفته است.

 

گزارش تصویری / تصاویری از رهبر انقلاب در بازگشایی مدارس در اول مهر / تصاویری که پیش روی دارید، یاد آور خاطره به صدا درآمدن زنگ دو دبستان دخترانه و پسرانه توسط امام خامنه ای در جنوب تهران است که در اول مهرماه 1365 انجام گرفته است.

 

گزارش تصویری / تصاویری از رهبر انقلاب در بازگشایی مدارس در اول مهر / تصاویری که پیش روی دارید، یاد آور خاطره به صدا درآمدن زنگ دو دبستان دخترانه و پسرانه توسط امام خامنه ای در جنوب تهران است که در اول مهرماه 1365 انجام گرفته است.

 

گزارش تصویری / تصاویری از رهبر انقلاب در بازگشایی مدارس در اول مهر / تصاویری که پیش روی دارید، یاد آور خاطره به صدا درآمدن زنگ دو دبستان دخترانه و پسرانه توسط امام خامنه ای در جنوب تهران است که در اول مهرماه 1365 انجام گرفته است.

 

گزارش تصویری / تصاویری از رهبر انقلاب در بازگشایی مدارس در اول مهر / تصاویری که پیش روی دارید، یاد آور خاطره به صدا درآمدن زنگ دو دبستان دخترانه و پسرانه توسط امام خامنه ای در جنوب تهران است که در اول مهرماه 1365 انجام گرفته است.

 

گزارش تصویری / تصاویری از رهبر انقلاب در بازگشایی مدارس در اول مهر / تصاویری که پیش روی دارید، یاد آور خاطره به صدا درآمدن زنگ دو دبستان دخترانه و پسرانه توسط امام خامنه ای در جنوب تهران است که در اول مهرماه 1365 انجام گرفته است.

/2759/


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه