گزارش تصویری - تحصیل در بیمارستان

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری/ تحصیل در بیمارستان

در سه بیمارستان شهر مشهد، معلمان آموزش های لازم تحصیلی را حین بستری بودن کودکان به آنان ارائه می دهند.
 
 
گزارش تصویری - تحصیل در بیمارستان - تصویر 1
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
مشهد - تحصیل در بیمارستان
 
 
 
عکاس: محمدحسین طاقی
 
/111/

 


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه