گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

گزارش تصويری / بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم

 

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور ۲۲۲ ناشر داخلی تا 23 تیر ماه هر روز از ساعت 7 بعد از ظهر تا 12 بامداد در باغ موزه دفاع مقدس تهران در حال برگزاری می باشد.

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 2

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن ��ریم - تصویر 3

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 4

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 5

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 6

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 7

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 8

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 9

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 10

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 11

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 12

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 13

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 14

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 15

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 16

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 17

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 18

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 19

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 20

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 21

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 22

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 23

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 24

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 25

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 26

 

گزارش تصويری - بيست و سومين نمايشگاه بين المللی قرآن کریم - تصویر 27

 

عکس : زینب اسعدی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه